Köp- och leveransvillkor

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ogólne Warunki Handlowe BalticProducts.eu - Handelshus Flygel & Partner AB

Stan: 01.01.2016 

 

WARUNKI OGÓLNE

Poniższe warunki znajdują zastosowanie do wszelkich umów, dostaw oraz innych świadczeń. Odstępstwa, także w oparciu o odmienne Ogólne Warunki Handlowe Kupującego, wymagają naszego jednoznacznego potwierdzenia na piśmie.

FIRMA

 

Firma Handelshaus Flygel & Partner AB z siedzibą w SE38040 Orrefors, Kantavägen 47 prowdzi sklep internetowy pod adresem http://www.balticproducts.eu.

OFERTY

a) Nasze oferty w Internecie oraz w okólnikach, biuletynach, katalogach i innych ogłoszeniach mają charakter niewiążący i bez zobowiązań. BalticProducts zastrzega sobie jednoznacznie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całej oferty bez osobnego uprzedzenia oraz do czasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji ofert w Internecie oraz w mediach drukowanych.

b) Prezentacja produktów w e-sklepie nie stanowi wiążącej prawnie oferty, lecz pełni jedynie rolę niewiążącego katalogu online. Kliknięcie przycisku ekranowego ‚Zamów teraz‘ skutkuje złożeniem wiążącego zamówienia na zgromadzone w koszyku towary. Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia następuje bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą oddzielnego potwierdzenia zamówienia przez nas lub z chwilą dostawy towaru.

c) Aukcje: Prezentacja produktów w kategoriach aukcyjnych w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej prawnie oferty, lecz pełni jedynie rolę niewiążącego katalogu online. Z chwilą wprowadzenia oferty oraz jej złożenia poprzez kliknięcie przycisku ekranowego ‚Licytuj teraz‘ licytujący składa wiążącą deklarację zamiaru nabycia wystawionego/wystawionych na aukcji towaru/towarów. Przesyłane przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia oferty, a tym samym potwierdzenie zamiaru nabycia przez licytującego, następuje bezpośrednio po złożeniu oferty. W przypadku jeśli złożona przez licytującego oferta jest najwyższą ofertą w chwili zakończenia aukcji, oznacza to złożenie wiążącego zamówienia przez licytującego na oferowany, wystawiony na aukcji artykuł. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą oddzielnego potwierdzenia zamówienia przez nas lub z chwilą dostawy towaru.

d) Tekst umowy zostaje zapisany, zaś dane zamówienia oraz pouczenie na temat odwołania przesłane zostaną przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej.

e) Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen w wyniku zmian kursu wymiany lub podwyższenia cen przez naszych dostawców.

f) W przypadku ofert specjalnych cena promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

a) Umowa Kupna-sprzedaży zawarta zostaje pomiędzy Kupującym i firmą Handelshus Flygel & Partner AB, Kantavägen 47 w SE38040 Orrefors, reprezentowaną przez prezesa zarządu Guntera Flügel. Wszelkie pytania i ewentualne reklamacje należy kierować na podany powyżej adres.

b) Celem handlowym Umowy jest sprzedaż oferowanych przez nas towarów, zaś zawarcie Umowy następuje w drodze złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty, telefaksu, telefonu lub Internetu oraz następującego po nim potwierdzenia zamówienia przez naszą firmę w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dostarczenia zamówionego towaru.

WARUNKI DOSTAW

a) a) Z tytułu dostaw naliczane są dodatkowe koszty wysyłki ponoszone przez Kupującego. W przypadku dostaw do Szwajcarii oraz innych krajów spoza UE naliczane są dodatkowo cła oraz inne opłaty. Wysyłka realizowana jest przez DHL wg aktualnych stawek i warunków DHL.

b) Nie realizujemy wysyłek pobraniowych.

c) W przypadku przesyłek ekspresowych wysyłka realizowana jest na życzenie Kupującego w trybie ekspresowym. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe ponosi Kupujący.

d) Dostawa realizowana jest na ryzyko Kupującego. Z chwilą przekazania towaru przez Handelshus Flygel & Partner AB firmie spedytorskiej następuje przejście ryzyka na Kupującego. Powyższy zapis dotyczy także dostaw częściowych. Dostawa realizowana jest na podany przez Kupującego adres dostawy.

e) Zastrzegamy sobie prawo do realizowania dostaw częściowych w możliwym do realizacji zakresie na podstawie osobnego fakturowania.

f) Jeśli okaże się, że towar nie jest dostępny, mimo zawarcia stosownej transakcji kupna-sprzedaży, zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. Ewentualnie uiszczone już przez Kupującego środki zostaną zapisane na dobro jego rachunku i na życzenie niezwłocznie zwrócone. Wyklucza się dochodzenie innych roszczeń Kupującego wobec Handelshus Flygel & Partner AB.

g) Należy pamiętać, że oferowane przez nas produkty wykonywane są metodą rękodzieła. Rękodzieło wymaga dłuższych cykli produkcyjnych, aniżeli towar masowy produkowany na taśmie produkcyjnej. Ustawowo przysługuje nam termin realizacji zamówienia w wymiarze 30 dni kalendarzowych. Dokładamy oczywiście wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony towar możliwie szybko. Jak wynika z praktyki, czas dostawy wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

h) Należy pamiętać, że dostawa artykułów spożywczych odbywa się w wyznaczonych terminach podanych na stronie głównej naszego sklepu elektronicznego. Tylko w taki sposób możemy zagwarantować, by minimalny termin przydatności do spożycia był możliwie długi, ponieważ transport jednostkowy z Europy Północnej trwa bardzo długo i jest nieekonomiczny. Prosimy zatem o uwzględnienie powyższego przy składaniu zamówienia. Poza tym należy pamiętać, że część oferowanych przez artykułów spożywczych jest towarem sezonowym, który także w Europie Północnej nie zawsze jest dostępny.

i) Natychmiast po odebraniu przez Kupującego lub jego pełnomocnika należy sprawdzić towar, czy nie wykazuje uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. Wykryte uszkodzenia należy zgłaszać co do zasady w przeciągu 24h firmie spedycyjnej oraz do nas na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gunter.fluegel@balticproducts.eu.

W przypadku jeśli dzień przypadający po dniu otrzymania towaru to niedziela lub dzień wolny od pracy, podany powyżej termin ulega wydłużeniu aż do kolejnego dnia roboczego. I tak: towar odebrano w sobotę po południu. Kolejnym dniem roboczym, który przypada po sobocie, jest poniedziałek. W przypadku odebrania towaru 24 grudnia przed południem kolejnym dniem roboczym jest 27 grudnia. Jeśli data ta przypada na niedzielę, kolejnym dniem roboczy jest wobec tego następujący po niej poniedziałek.

Uszkodzenia opakowania należy natychmiast potwierdzać na piśmie przez firmę spedycyjną podczas odbioru towaru.

Należy pamiętać, że rozpatrzenie reklamacji z tytułu szkody jest możliwe wyłącznie wtedy, jeśli otrzymamy potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia szkody w firmie odpowiedzialnej za realizację spedycji. Firma ta kontaktuje się wówczas z nami w oparciu o regulacje Powszechnej Konwencji Pocztowej. Prosimy zatem o nieodsyłanie do nas uszkodzonych towarów. W przypadku szkody transportowej należy przekazać przesyłkę wraz z zawartością spedytorowi przesyłki.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA

Kupujący ma prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w przeciągu 14 dni.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Kupujący ma prawo do odstąpienia do swojej deklaracji zawarcia umowy w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez Kupującego lub wyznaczona przez niego osobę trzecią odbioru jego zamówienia u właściwego spedytora. Odstąpienie od umowy można zgłosić w drodze przesyłki zwrotnej, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Odstąpienie od umowy należy kierować na adres:

Handelshus Flygel & Partner AB

Herrn Gunter Fluegel

Kantavägen 47 

SE 38271 Orrefors 

E-Mail: gunter.fluegel at handelshus.se

URL: http://www.balticproducts.eu

SKUTKI ODSTĄPIENIA

W przypadku skutecznie zgłoszonego odstąpienia od umowy obie Strony są zobowiązane do zwrotu odebranych świadczeń oraz ew. uzyskanych korzyści (np. odsetek) w przeciągu 14 dni. Warunkiem dochowania podanego terminu jest odesłanie towaru przed jego upływem. Jeśli Kupujący nie może zwrócić odebranego świadczenia w całości lub częściowo lub też tylko w pogorszonym stanie, ma obowiązek ew. uiszczenia ekwiwalentu w tym zakresie. W przypadku odstąpienia rzeczy powyższa regulacja nie obowiązuje, jeśli pogorszenie stanu rzeczy wynika wyłącznie z jego kontroli, do jakiej mogłoby dojść w sklepie. Poza tym Kupujący może uniknąć obowiązku świadczenia ekwiwalentu z tytułu pogorszenia stanu towaru w wyniku zgodnego z przeznaczeniem rozpoczęcia użytkowania, jeśli nie przystąpi do jego użytkowania jako swojej własności oraz zaniecha wszelkich działań skutkujących obniżeniem jego wartości. Towary nadające się do wysyłki jako paczki, należy odesłać na nasze ryzyko jako paczkę. Towary nienadające się do wysyłki jako paczki zostaną odebrane. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

INFORMACJE DODATKOWE DOT. POUCZENIA O ODSTĄPIENIU

Należy pamiętać, że w przypadku zwrotu towarów używanych, w tym zwłaszcza takich, w przypadku których ze względów higienicznych nie jest możliwa odsprzedaż, możemy dokonać obniżenia zwrotu ceny kupna-sprzedaży.

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OPAKOWANIA

a) Jeśli Kupujący odbierze towar lub przedmiot zamówienia mimo świadomości jego wady, roszczenia gwarancyjne przysługują Kupującemu w opisanym poniżej zakresie tylko wówczas, jeśli je sobie zastrzeże jednoznacznie i na piśmie niezwłocznie po odbiorze towaru.

b) b) Zapewniamy organizację oraz opłacamy transport zwrotny towarów wadliwych. Prosimy o kontakt w tej kwestii pod numerem telefonu +46 (0) 76 775 99 39. W przypadku roszczenia gwarancyjnego zastrzegamy sobie prawo do zlecenia naprawy wady ewentualnie przez partnera serwisowego producenta lub Handelshus Flygel & Partner AB.

c) Okres gwarancji dla towarów nowych wynosi w przypadku konsumentów dwa lata, zaś w przypadku firm jeden rok. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka.

d) Okres gwarancji dla towarów używanych wynosi w przypadku konsumentów jeden rok, a w przypadku firm również jeden rok od przejścia ryzyka. Poza tym obowiązują zapisy ustawowe dot. gwarancji.

e) W przypadku wystąpienia wad Kupujący może zażądać w trakcie gwarancji najpierw nieodpłatnej naprawy. W przypadku niepowodzenia naprawy Kupujący może zażądać obniżenia ceny kupna-sprzedaży lub odstąpienia od umowy. Wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

f) Informacje na temat czasu trwania naprawy są co do zasady niewiążące, chyba że ustalono na piśmie termin jej ukończenia.

g) Za szkody inne, niż szkody powstałe w wyniku narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, Baltic Products odpowiada wyłącznie wtedy, jeśli wynikają one z umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub z zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, podstępnego wprowadzenia w błąd, przejęcia gwarancji jakości lub narażenia Kupującego na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia przez Handelshus Flygel & Partner AB lub podmioty działające na zlecenie Handelshus Flygel & Partner AB (np. spedytora). Wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą wykraczającą poza ww. zakres.

h) W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego poprzez zaniedbanie, odpowiedzialność Handelshus Flygel & Partner AB ograniczona jest do dającej się przewidzieć szkody.

i) Na życzenie Kupującego odbieramy opakowania.

WARUNKI PŁATNOŚCI

a) Płatności realizowane są za pomocą serwisu Klarna, płatności z góry, przelewu natychmiastowego lub Paypal.

 

b) Opłata faktury za pomocą serwisu Klarna: we współpracy z serwisem Klarna oferujemy Kupującym ‚zakup na rachunek‘ oraz ‚zakup na raty‘ jako opcję zapłaty. Należy pamiętać, że opcje zapłaty ‚Klarna na rachunek‘ oraz ‚Klarna zakup na raty‘ dostępne są wyłącznie dla konsumentów oraz że płatność następuje każdorazowo na rzecz serwisu Klarna. Opcja zapłaty ‚Klarna na rachunek‘: termin zapłaty wynosi 14 dni od daty faktury. Faktura wystawiana jest przy wysyłce towaru i dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub razem z towarem. Kompletne Ogólne Warunki Handlowe dot. zakupu na rachunek dostępne są tutaj. Handelshus Flygel & Partner AB, użytkownik danego URL, pobiera w przypadku zakupu na rachunek za pomocą serwisu Klarna opłatę manipulacyjną w wysokości 2,00 EUR / zamówienie. Opcja zapłaty ‚Klarna zakup na raty‘: za pomocą serwisu Klarna Kupujący może dokonać zapłaty za nabyte towary w wygodny sposób za pomocą rat miesięcznych w wysokości co najmniej 1/24 kwoty całości (nie niższej jednak niż 6,95 €). Bliższe informacje na temat opcji zapłaty ‚Klarna zakup na raty‘ wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz europejską informacją standardową dot. kredytów konsumenckich dostępne są tutaj. Wskazówka dot. ochrony danych osobowych: serwis Klarna sprawdza i ocenia przedstawione przez Kupującego dane oraz prowadzi w przypadku wystąpienia uzasadnionego interesu i powodu wymianę danych z innymi podmiotami i wywiadowniami gospodarczymi. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami w zapisach dot. ochrony danych osobowych serwisu Klarna.

Wskazówka dot. ochrony danych osobowych: serwis Klarna sprawdza i ocenia przedstawione przez Kupującego dane oraz prowadzi w przypadku wystąpienia uzasadnionego interesu i powodu wymianę danych z innymi podmiotami i wywiadowniami gospodarczymi. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z aktualnymi zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami w zapisach dot. ochrony danych osobowych serwisu Klarna.

c) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenie czeków oraz innych niegotówkowych środków płatniczych. Przyjęcie następuje zawsze wyłącznie w celu dokonania płatności. Płatności w walucie obcej zapisywane są na dobro rachunku zgodnie z rozliczeniem bankowym.

d) W przypadku zwłoki w płatności naliczane są odsetki z tytułu zwłoki w ustawowej wysokości. Przy pierwszym upomnieniu naliczany jest udział w kosztach w wysokości 2,50 EUR, w przypadku kolejnych upomnień naliczane jest każdorazowo dodatkowo 5,00 EUR.

e) W przypadku jeśli przysługuje nam roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewypełnienia Umowy kupna-sprzedaży, wówczas możemy zażądać ryczałtowo 20% uzgodnionej ceny tytułem odszkodowania bez wykazania. Prawo do chodzenia faktycznie wyższej szkody pozostaje zastrzeżone. Kupujący ma możliwość wykazania, że nie doszło do żadnej szkody lub też że powstała szkoda ma mniejszy zakres.

f) Zwrot ceny kupna-sprzedaży nastąpi w przeciągu 30 dni od złożenia deklaracji odstąpienia lub odesłania towarów, o ile nie stwierdzi się żadnych wad. Na życzenie Kupującego dokonujemy rozliczeń z nowym zamówieniem oraz zwracamy lub obciążamy powstałą kwotą różnicy.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Do chwili uiszczenia zapłaty w pełnej wysokości towar pozostaje własnością Handelshus Flygel & Partner AB. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU O ile Kupujący jest kupcem, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w wyniku lub też w związku z danym stosunkiem umownym jest wyłącznie sąd w miejscowości Orrefors. Handelshus Flygel & Partner AB jest jednak uprawniona do skarżenia Kupujących wedle własnego wyboru także przed sądem wg ogólnej właściwości miejscowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Podane przez Kupujących dane nie są udostępniane osobom trzecim. Dane Kupujących zapisywane są w celu realizacji umowy oraz dla potrzeb dalszej korespondencji. Kupujący może w każdej chwili odmówić pod ww. adresem zapisywania jego danych dla potrzeb dalszej korespondencji.

b) Nasz serwis korzysta z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analiz statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. ("Google"). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. ‚ciasteczek‘ ("cookies"), plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze Kupującego i umożliwiają analizę korzystania z danego serwisu. Wygenerowane przez ‚ciasteczka‘ informacje odnośnie do korzystania przez Kupującego z danego serwisu (wraz z adresem IP Kupującego) przesyłane są do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje przedmiotowe informacje w celu analizy korzystania przez Kupującego z danego serwisu, generowania raportów nt. aktywności serwisów internetowych dla potrzeb ich operatorów oraz w celu świadczenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem z serwisów internetowych oraz z Internetu. Firma Google udostępni w razie potrzeby przedmiotowe informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo oraz o ile osoby trzecie dokonują przetwarzania przedmiotowych danych na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie połączy adresu IP danego Kupującego z innymi posiadanymi danymi. Kupujący może zapobiec instalacji ‚ciasteczek‘ z poziomu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku Kupujący nie będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu funkcjonalności danego serwisu internetowego. Korzystając z danego serwisu internetowego Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych na jego temat przez firmę Google danych w opisany powyżej sposób oraz dla podanych powyżej celów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Handelshus Flygel & Partner AB nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub też jakość udostępnionych informacji. Wyklucza się co do zasady roszczenia odszkodowawcze wobec firmy Handelshus Flygel & Partner AB z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych powstałych w wyniku korzystania lub niekorzystania z przedstawionych informacji lub też w wyniku korzystania z wadliwych i niekompletnych informacji, o ile ze strony Handelshus Flygel & Partner AB nie doszło do żadnego udowodnionego umyślnego lub popełnionego wskutek rażącego niedbalstwa zawinienia.

STANDARDOWY TERMIN PRZEDAWNIENIA

Obowiązują zwyczajowe terminy przedawnienia. Powyższe dotyczy zwłaszcza bonów i not kredytowych.

 

Wyprodukowany przez Wikinggruppen
DeutschSvenskaEnglishFrançaisPolski

Produkty
Pozostałe
DeutschSvenskaEnglishFrançaisPolski

Moms visas: